Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry. Yhdistys toimii Topeliuksen yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

- tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia

- tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

-toimia esiopetuksen ja koulun oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- perehtyy koulun ja esiopetuksen toimintaan ja opetuksen järjestämiseen

- järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun ja esiopetuksen kanssa

- tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun sekä vanhempien ja esiopetuksen välistä viestintää

- pitää yhteyttä koulun toimijoihin, toimii yhteistyössä esiopetuksen henkilökunnan sekä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

- voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti esiopetusta, koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Topeliuksen yhtenäiskoulun oppilaiden ja Portsan päivähoitoyksikön esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat tai muut huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä myös koulun ja esiopetuksen henkilöstöä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa jokaisella yksi ääni.
Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Varsinainen jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Päätökset tehdään äänienemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys-lokakuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai yhdistys tulee lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat Topeliuksen yhtenäiskoulun tai sen toimintaa jatkavan koulun sekä Portsan päivähoitoyksikön esiopetuksen hyväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.