keskiviikko 30. maaliskuuta 2022

Vanhempainyhdistys vanhempien edustajana: mikä KOR-kokous?

 Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tulee usein ensimmäisenä mieleen kahvitusten järjestäminen, tapahtumat, koulukuvaukset tai varainhankinta esimerkiksi keksejä myymällä. Kaikki nämä voivat olla ja usein ovatkin osa toimintaa, mutta lisäksi vanhempainyhdistys voi eri tilanteissa toimia oppilaiden vanhempien äänitorvena ja edustajana koulun suuntaan.

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistyksen kokouksissa on useimmiten paikalla koulun edustaja, rehtorin tai vararehtori, jonka kanssa voi vaihtaa kuulumisia. Lisäksi kouluvuoden aikana koululla järjestetään erilaisia kokouksia tai tilaisuuksia, joihin toivotaan vanhempien edustusta.

Vanhiksen edustajia osallistuu säännöllisesti koulukohtaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokouksiin. KOR-ryhmiä toimii muissakin Turun kouluissa. Ryhmään kuuluu koulun henkilökuntaa eri rooleista ja tarpeen mukaan mukaan kutsutaan myös vanhempien tai oppilaskunnan edustajia.  Ryhmän keskeisenä tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Vanhiksen edustajia oli viimeksi mukana Topeliuksen koulun KOR-ryhmän kokouksessa joulukuussa 2021. Tässä kokouksessa vanhempainyhdistyksen edustajat nostivat esiin muun muassa seuraavia koulun toimintaan liittyviä asioita tai kysymyksiä:

  •  Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten vanhemmat voivat tuoda esiin huolensa jonkun oppilaan suhteen opettajalle tai rehtorille ja siitä, missä tilanteessa koulu tai vanhemmat voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yleisemmin käsiteltiin sitä, miten koulu ja vanhemmat voivat yhdessä ratkaista ongelmallisia tilanteita. Topeliuksen koulu on KiVa Koulu ja ohjelman työkaluja käytetään kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. 
  •  Konkreettisena keinona vanhempien välisen yhteydenpidon helpottamiseen vanhempien edustajat ehdottivat, että myös yläkouluikäisten vanhempien puhelinnumeroita voisi koota kaikille luokan vanhemmille jaettavaksi esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydessä. Näin olisi isompien oppilaidenkin vanhempien kesken helpompi ottaa tarvittaessa yhteyttä toisen oppilaan vanhempiin.
  •  Lisäksi kokouksessa tuotiin esiin huoltajien kokemus siitä, kuinka avun järjestäminen oppilaalle voi olla jäykkää kun toimijoita on monia. Mikäli oppilaan asioita aletaan selvitellä syvemmin, jatkotutkimuksia tehdään usein terveydenhuollon puolella. Tällöin on huomioitava se, että koulu ei automaattisesti saa tietoa hoitotaholta, vaan tiedon jakaminen on huoltajien varassa. Koulun sisällä yksittäisen oppilaan osalta tuen tarpeita voidaan kartoittaa myös moniammatillisesti MAR-ryhmässä (Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä) niin, että paikalla on sekä huoltajia että koulun eri rooleissa toimivaa henkilökuntaa. 
  • Koronapandemiasta ja sen hoitamiseen liittyen vanhempien edustajat olivat tyytyväisiä siihen, miten koulu ja kaupunki ovat tiedottaneet tilanteesta. Etäkoulun aikaista oppilaiden ruokahuoltoa sen sijaan ei koettu toimivaksi: ruuan tilaaminen oli jäykkää ja Topeliuksen koulun alueella haasteena oli se, että omalla koululla ei ollut ruokajakelua vaan ruuat piti noutaa kauempaa.


Onko sinulla terveisiä liittyen koulun toimintakulttuuriin, oppilaiden hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyen? Jos joku asia herättää kysymyksiä voit ottaa yhteyttä vanhempainyhdistykseen, joka voi viedä asian anonyymisti eteenpäin koulun suuntaan.